Yurtiçi Fuar Başvuru Bilgi
İZMİR TİCARET ODASI 2021 YILI YURTİÇİ FUAR TEŞVİKLERİ BAŞVURULARI SADECE WEB PORTALIMIZDAN ONLİNE OLARAK ALINMAKTADIR!!!

2021 YILINA MAHSUS OLMAK ÜZERE TEŞVİKİN KAPSAMI
• Sadece zemin veya paket stant olarak, sektör ayrımı olmaksızın İzmir fuarlarında; 1-5 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda firma başına 40 metrekareye kadar zemin veya standart stant alanının %80’i, 6 – 10 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda aynı metrajın %75’i, 11 – 15 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda aynı metrajın %70’i, 16 kez ve üzeri düzenlenen fuarlarda aynı metrajın %65’i, İzmir dışı fuarlarda değişen oranlı tarife değil standart olarak 30 metrekareye kadar katılım bedelinin %50’si destek kapsamındadır.
• Teşvik tutarı hesaplanırken aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınır.
• Bir önceki yıl aynı İzmir fuarına katılan firmaya %5 ilave teşvik verilir.
• Ödenecek m2 birim fiyatı 300 TL’yi geçemez.
• Teşvik tutarı hesaplanırken KDV destek kapsamı dışında tutulur.
• Standında ithal ürün veya hizmet sergileyen firmalar teşvikten yararlanamaz.
• Standında sıcak satış yapan firmalar teşvikten yararlanamaz.
*Çıplak alan veya paket stand bedeli, yukarıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanarak başvuru Yönetim Kurulumuzca onaylandığı takdirde başvuru sahibi firmaya ödenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
İnternet sitemizde yayınlanmış olan yurt içi fuarlardan birisine stand bazında katılıyor olmak (Satış standları teşvik kapsamında değildir)
İzmir Ticaret Odası üyesi olmak ve Odaya aidat borcu olmamak
Fuar başlangıç tarihinden en geç 3 gün öncesine kadar online olarak web portalımızdan başvuru yapmış olmak
Fuar bitiminden sonra en geç bir ay içerisinde aşağıda listesi bulunan evrakları Odaya eksiksiz teslim etmek
STANDTA HERHANGİ BİR İTHAL ÜRÜN VEYA HİZMET SERGİLEMEMEK!

ÖNEMLİ NOT: 2021 yılına mahsus olmak üzere; aynı firma bir yıl içinde şehir ayrımı olmaksızın toplamda iki fuar için teşvikten yararlanabilir. (Odamıza merkez veya şubeleri üzerinden birden fazla kaydı bulunan şirketler, merkez veya şubeleri toplamında bir yıl içerisinde en fazla iki kez fuar teşvikinden yararlanabilirler. Başka bir ifadeyle, bir şirket grubunun tüzel kişiliği için tanınan fuar teşvik hakkı toplamı yılda ikidir. Şirket, bu hakkını merkez veya dilediği şube üzerinden kullanabilir. Aynı şirket grubuna bağlı birden fazla şube veya merkezle beraber başka bir şube, aynı fuar için teşvik başvurusu yapamaz. Bir fuar katılımı için şirketin sadece merkezi veya bir şubesi üzerinden teşvik başvurusu yapılabilir.)

ODAYA ELDEN ULAŞTIRILMASI GEREKEN BELGELER (Firmadaki herhangi bir çalışan tarafından getirilebilir.)
1. Firmada imzaya yetkili kişi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan “ONLİNE BAŞVURU FORMU” (İnternet üzerinden yapılacak online başvurunun sonunda karşınıza çıkacak, yazıcıdan çıktısını almanız gerekmektedir.)
2. Organizatör firma ile imzalanan “KATILIM SÖZLEŞMESİ”nin aslı ve fotokopisi (Sözleşmede stand m2’si ve m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
3. “ALAN KİRASINA İLİŞKİN FATURA”nın aslı ve 1 adet fotokopisi (Faturada kiralanan m2 miktarı ve stand m2 ücreti açıkça yer almalıdır.)
4. Standın en az 3 değişik açıdan çekilmiş, çevre standları ve alınlık yazısını içeren “3 ADET NET FOTOĞRAFI” (Stand alınlık yazısında mutlaka katılımcı firmanın adı ya da Patent Enstitüsü’nden onaylı markası yer almalıdır. Fuar sonrası Odaya teslim edilecek başvuru belgelerine Marka Tescil Belgesi eklenmelidir.)
5. Fuara ilişkin “FUAR DEĞERLENDİRME ANKETİ” (İnternet sitemizde yer almaktadır, yazıcıdan çıktısının alınması gerekmektedir.)

AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Odası (“Oda”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Tanımlar
• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, ankete katılanlardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz; sair kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve alt düzenlemeleri ile sair kanunlarla düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuatla tanımlanan faaliyetlerin yürütülmesi ve üyelerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Odamız tarafından işlenen kişisel verileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kurum ünvanı ve kurumsal e-posta adresi, cep telefonu numarası, oda sicil numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, HES kodu) gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçlarımız:
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve alt düzenlemeleri ile sair mevzuatlar uyarınca Oda’ya verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek,
• Odamızca yurt içinde ve yurt dışında grup ziyaret organizasyonları düzenlenen fuarlara yönelik üyelerimize uçak bileti kestirilmesi, konaklama, transfer ve ulaşım organizasyonlarını yapmak ile fuar girişlerini organize etmek,
• Üyelerimiz ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında şemsiye stant organizasyonları ile iştirak edilen fuarlara ilişkin fuar katılımı ile ilgili her türlü organizasyonu gerçekleştirmek,
• Odamızca, yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara, yanı sıra sanal olarak düzenlenen fuarlara yönelik üyelerimize verilen maddi fuar teşvikleri ile ilgili gerekli incelemeleri, hesaplamaları ve ödemeleri gerçekleştirmek,
• Odamızca ziyaret veya katılım sağlanan fuarlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplantılar organize etmek,
• Kimlik bilgilerini teyit etmek, üyelerimiz ile iletişimi sağlamak,
• Mevzuatta düzenlenen hizmetlerimiz sonucunda oluşacak belge ve bilgi teslimini yapabilmek,
• Her türlü toplantı, panel, oturum, konferans, açılış, davet gibi etkinlikleri bildirmek,
• İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,
• Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak,
• Oda tarafından anlaşma sağlanan kurumlar ile Oda’nın kurucusu/ortağı olduğu kurumlar tarafından üyelerimize öneri/teklif, sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmektir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Hangi Amaçlarla Paylaşılacağı
Odamız KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; Odamız tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.
Kişisel verileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kurum ünvanı ve kurumsal e-posta adresi, cep telefonu numarası, oda sicil numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, HES kodu) yurt içi organizasyonlarda Odamızın sözleşmeli yetkili seyahat acentesi, yurt dışı organizasyonlarda organizasyonu gerçekleştiren seyahat acenteleri, transfer, ulaşım ve konaklama hizmet sağlayıcıları, yurt içi ve yurt dışındaki fuar organizatörleri, işbirliğinde bulunulacak yabancı kurum ve kuruluşlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışına aktarılabilecektir. Oda, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Oda ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı “www.izto.org.tr” internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak veya yazılı olarak İzmir Ticaret Odası’nın “Atatürk Caddesi No:190 Alsancak/İzmir” adresine elden veya posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (kep) adresi olan izmirticaretodasi@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
Oda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
İZMİR TİCARET ODASI
İnternet Adresi : www.izto.org.tr
Telefon Numarası : 0 (232) 444 92 92
Posta Adresi : info@izto.org.tr
Adres : İzmir Ticaret Odası Ana Binası Atatürk Caddesi No:190 Alsancak / İzmir
KEP Adresi : izmirticaretodasi@hs01.kep.tr
TEŞVİK VERİLECEK FUARLARIN LİSTESİ Fuar Değerlendirme Anket Formunu İndirmek İçin Tıklayınız !!!