İZMİR TİCARET ODASI
2024 YILI
Yurtiçi Fuarlara
Uçakla Ziyaret Organizasyonu


Genel Şartlar:


Üyelerimiz, uçak bilet bedellerinin 6000 TL’ye kadar olan tutarı Odamızca ödenmek suretiyle ziyaret organizasyonu kararı alınan fuarları aşağıdaki kurallar çerçevesinde ziyaret edebilmektedir.

• Ziyaret organizasyonları yalnızca fuarın içerdiği sektörlerde faaliyet gösteren veya faaliyet alanı farklı görünmekle birlikte ticari ilişkisi kabul edilebilir olan üyelerimize açıktır.

• 2024 yılında aynı firma grubundan, yani firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden, aynı yıl içerisinde ziyaret organizasyonlarından faydalanma hakkı azami 2 defadır. Firma grubu (firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerden sadece bir tanesi) yıl içerisinde iki kez bulunan katılım hakkını iki ayrı organizasyonda birer temsilci ya da tek organizasyonda iki temsilcisinin katılımı ile kullanabilir.

• Katılımcı kişi, firma ortağı ya da firma çalışanı olabilir.

• Firma ile resmi bağı bulunmayanlar organizasyona katılamaz.

• Organizasyonlarda kontenjan sınırlı olup, kesin katılımcı listesi başvuru sırasına göre tespit edilmektedir.

• Yetersiz başvuru olması durumunda ziyaret organizasyonları iptal edilir.

Odamız tarafından havayolu firmasına bilet ödemesi yapıldıktan sonra yasal mücbir sebep olmadan katılımını iptal eden üyelerimiz, ödenen uçak bilet bedelini Odaya ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş olur. Taahhütname ile teyit ettiği halde yasal mücbir sebepler haricinde organizasyona iştirakinin gerçekleşmemesi durumunda, o kişi için Oda tarafından ödenen uçak bilet bedeli söz konusu kişiden tahsil edilecek, sözü edilen bedel Oda'ya ödenmediği sürece aynı üye Oda'nın başka bir ziyaret organizasyonuna katılmak üzere müracaatta bulunacak olursa talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Odamıza aidat borcu olan üyelerimiz organizasyona katılamazlar.

• Uçak biletleri grup rezervasyonu olduğundan gidiş uçuşlarında değişiklik yapılamaz.

• Organizasyonlarımızda yer alacak üyelerimizin günübirlik yerine konaklamalı olarak fuarı ziyaret etmek istemeleri halinde, KDV dahil 2.000 TL’ye kadar 1 gecelik konaklama bedeli de Odamızca desteklenebilecektir.

• Konaklama yapacak firma temsilcilerinin kendi tercihleri ile tespit ederek kalacakları otelden alacakları faturayı, örneği alt bölümdeki link içeriğinde yer alan bir dilekçe ile birlikte fuar bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Odamıza teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu konaklama faturası organizasyonumuza başvuruda bulunulan firma adına kesilmiş olmalı, konaklayan kişinin isim-soyisim bilgilerini ve konaklama tarihini içermelidir.

• Gidiş uçuşlarının grupla aynı uçuşta gerçekleşmesi zorunluluğu bulunmakta olup dönüş uçuş tarihinin mutlaka fuar tarihleri içerisinde kalması gerekmektedir. Otelde birden fazla gece konaklanması durumunda sadece 1 gecelik konaklama bedeli, 2.000 TL’yi geçmeyecek şekilde Odamız tarafından karşılanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Muhtelif internet siteleri üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarına istinaden sunulan rezervasyon onayı, makbuz, teyit epostası vb. gibi yasal geçerliliği olmayan hiçbir belge fatura yerine kullanılamamaktadır.

• Başvuru sırasında herhangi bir eksik/yanlış bilgi girişi veya Oda tarafından katılımcıdan talep edilecek herhangi bir ilave evrakın zamanında ulaştırılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruyu yapan kişi İzmir Ticaret Odası’na ibraz ettiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yapılan başvurunun ardından başvuru sahibinin organizasyonda yer alıp alamayacağına dair onay Odamız tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir.AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Odası (“Oda”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. Tanımlar
• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, ankete katılanlardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz; sair kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve alt düzenlemeleri ile sair kanunlarla düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuatla tanımlanan faaliyetlerin yürütülmesi ve üyelerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Odamız tarafından işlenen kişisel verileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kurum ünvanı ve kurumsal e-posta adresi, cep telefonu numarası, oda sicil numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, HES kodu) gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçlarımız:
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve alt düzenlemeleri ile sair mevzuatlar uyarınca Oda’ya verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek,
• Odamızca yurt içinde ve yurt dışında grup ziyaret organizasyonları düzenlenen fuarlara yönelik üyelerimize uçak bileti kestirilmesi, konaklama, transfer ve ulaşım organizasyonlarını yapmak ile fuar girişlerini organize etmek,
• Üyelerimiz ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında şemsiye stant organizasyonları ile iştirak edilen fuarlara ilişkin fuar katılımı ile ilgili her türlü organizasyonu gerçekleştirmek,
• Odamızca, yurt içindeki ve yurt dışındaki fuarlara, yanı sıra sanal olarak düzenlenen fuarlara yönelik üyelerimize verilen maddi fuar teşvikleri ile ilgili gerekli incelemeleri, hesaplamaları ve ödemeleri gerçekleştirmek,
• Odamızca ziyaret veya katılım sağlanan fuarlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplantılar organize etmek,
• Kimlik bilgilerini teyit etmek, üyelerimiz ile iletişimi sağlamak,
• Mevzuatta düzenlenen hizmetlerimiz sonucunda oluşacak belge ve bilgi teslimini yapabilmek,
• Her türlü toplantı, panel, oturum, konferans, açılış, davet gibi etkinlikleri bildirmek,
• İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,
• Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak,
• Oda tarafından anlaşma sağlanan kurumlar ile Oda’nın kurucusu/ortağı olduğu kurumlar tarafından üyelerimize öneri/teklif, sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmektir.

4. Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Hangi Amaçlarla Paylaşılacağı
Odamız KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde; Odamız tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.
Kişisel verileriniz (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kurum ünvanı ve kurumsal e-posta adresi, cep telefonu numarası, oda sicil numarası, kurum adresi, kurumsal telefon numarası, HES kodu) yurt içi organizasyonlarda Odamızın sözleşmeli yetkili seyahat acentesi, yurt dışı organizasyonlarda organizasyonu gerçekleştiren seyahat acenteleri, transfer, ulaşım ve konaklama hizmet sağlayıcıları, yurt içi ve yurt dışındaki fuar organizatörleri, işbirliğinde bulunulacak yabancı kurum ve kuruluşlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışına aktarılabilecektir. Oda, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Oda ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı “www.izto.org.tr” internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak veya yazılı olarak İzmir Ticaret Odası’nın “Atatürk Caddesi No:190 Alsancak/İzmir” adresine elden veya posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (kep) adresi olan izmirticaretodasi@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
Oda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
İZMİR TİCARET ODASI
İnternet Adresi : www.izto.org.tr
Telefon Numarası : 0 (232) 444 92 92
Posta Adresi : info@izto.org.tr
Adres : İzmir Ticaret Odası Ana Binası Atatürk Caddesi No:190 Alsancak / İzmir
KEP Adresi : izmirticaretodasi@hs01.kep.tr
 
Başvuru İçin Tıklayınız...

KONAKLAMA TEŞVİKLERİ BAŞVURU DİLEKÇESİ